Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

05 nov Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo versterkt korps om slagkracht te verhogen

Het politiekorps van Beringen/Ham/Tessenderlo stelt hun nieuw Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 voor. Versterking van het korps voor de aanpak van veiligheids- en overlastproblemen en digitale vernieuwing vormen hierin duidelijk de hoofdmoot.

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 laat zien welke koers de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo de komende jaren wil varen:

Vooreerst wordt de bestaande aandacht voor de aanpak van inbraken, intrafamiliaal geweld en verkeersonveiligheid in de komende beleidsperiode aangehouden en waar mogelijk versterkt. Het geïnstalleerde ANPR-netwerk moet hierbij helpen. Maar ook de inzet van de burger als waardevolle veiligheidspartner blijft een duidelijke beleidskeuze, dankzij een doorgedreven samenwerking, ondersteuning en uitbreiding van de BIN- en WhatsApp-initiatieven. De verkeersonveiligheid proberen we preventief aan te pakken door verkeerseducatie - in scholen en op de verkeersparken - en door het aanbieden van het fietsexamen. Repressieve acties vertalen zich in verkeerscontroles gedurende de nacht, op straatraces en ander onverantwoord rijgedrag. De aandacht voor verkeersveiligheid richt zich in belangrijke mate op de schoolomgeving en op het traject van en naar de school.

De aanpak van drugs- en overlastproblemen vertaalt zich in de ambitie om meer blauw op straat waar te maken. Om dit te realiseren worden de overlastploegen versterkt en wordt er ingezet op een goede samenwerking met partners. 

Door de inzet van nieuwe technologieën zullen de ploegen slimmer en efficiënter op straat opereren. Zo worden alle operationele medewerkers uitgerust met een smartphone voor de toepassing van het programma FOCUS@GPI. Dit programma moet zorgen voor een vlotte en digitaal veilige communicatie- en informatie-uitwisseling op het terrein.

In samenwerking met de gemeenten zal ook het lokaal camerabeleid meer vorm krijgen en wordt de mogelijkheid tot de invoering van snelheidscontroles via trajectcontrole nader onderzocht. Het nieuwe veiligheidsplan wil ook de nadruk leggen op versterkte handhaving door het nemen van meerdere initiatieven:
- Het inzetten op en eventueel uitbreiden van het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (andere gemeentelijke reglementen, verkeersvaststellingen,…);
- Deelname aan de lokale flexacties (concrete controleacties op het terrein door flexibel samengestelde teams);
- Aandacht voor domiciliefraude;
- Een lik-op-stukbeleid voeren door het onmiddellijk innen van boetes (via betaalterminals);
- Extra controles op fictieve vennootschappen, voorwaardelijk invrijheidgestelden, beroepsverboden,…

Om bestaande en bijkomende ambities waar te kunnen maken, is een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk”, zegt korpschef a.i. Geert Wouters. Het korps zal dan ook gevoelig uitgebreid worden met acht personeelsleden ter versterking van de dienst noodhulp, de overlastploegen, de verkeersdienst, de wijkdienst en de dienst lokale recherche.
Vooraleer in dit verband nog bijkomende keuzes te maken, willen we eerst de toekomstige ontwikkelingen aangaande een mogelijk fusie afwachten. De politiezone formuleerde immers een interesse tot het aangaan van een fusie tussen de politiezones in het noordwesten van Limburg. In dit kader en ter ondersteuning van deze beslissing werd door de gouverneur van de provincie Limburg een studie besteld aan de Universiteit van Gent. Momenteel worden verschillende gesprekken met belanghebbenden gevoerd om de haalbaarheid van een mogelijke schaalvergroting te onderzoeken”, zegt Thomas Vints, voorzitter van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. ‘Als politiezone zijn we er bovendien van overtuigd met dit Zonaal Veiligheidsplan een gezonde ambitie in een politielandschap in beweging te kunnen realiseren,’ besluit voorzitter Vints.