Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Conflicten en geweld

Discriminatie en haatmisdrijven


Het opsporings-en vervolgingsbeleid voor de misdrijven waarvan sprake in de antidiscriminatie-, gender-en antiracismewetten en -decreten, met inbegrip van het negationismefenomeen, wordt binnen de politiediensten geregeld door COL13/2013.

Deze omzendbrief wil het opsporings-en vervolgingsbeleid gelijkvormig maken. Hiervoor werd een uniform kader met uniforme criteria voorzien.

De COL13/2013 geeft een opsomming van de wetgeving hierover, verduidelijkt de verwachtingen naar onze magistraten toe en vraagt ook aan de politiediensten om het onderzoek naar discriminatie en haatmisdrijven te verbeteren.

Zij nodigt ook elke politiezone uit om een referentiepolitieagent aan te wijzen. Het opbouwen van netwerken tussen de politie, referentiemagistraten en andere organen (zoals het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) is essentieel.

Investeren in partnerschappen loont: de politie is bijvoorbeeld niet in staat om alle problemen op te lossen, maar kan zich tot een bevoegde instantie richten. Bij deze partnerschappen spelen ook de bemiddelingsdiensten een belangrijke rol.

Commissaris Monique Verduyckt fungeert als referentiepolitieagent binnen het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo.


Dienstverleningen

Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen
011 27 95 79 (kantooruren)
PZ.BHT@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen