Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

07 feb Gezondheidsenquête België 2018

Onze gemeente werd geselecteerd om deel te nemen aan de volgende nationale Gezondheidsenquête dewelke over heel het jaar 2018 loopt. 
Wees dus niet verbaasd als u wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen!

Waarom een Gezondheidsenquête?
Voor het uitvoeren van een doeltreffend gezondheidsbeleid, dat dicht aanleunt bij de werkelijke behoeften van de bevolking, moeten onze autoriteiten beroep kunnen doen op volledige en betrouwbare informatie over de gezondheidstoestand van de burgers. Bovendien is het nodig om dergelijke informatie herhaaldelijk te verzamelen om zo de eventuele verbeteringen waar te nemen of het bestaan van nieuwe problemen binnen dit domein te ontdekken. Daarom organiseert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid sinds 1997 alle 5 jaar zo een Gezondheidsenquête bij de Belgische bevolking.

Aan wie is deze enquête gericht?
De Gezondheidsenquête 2018, die beoogt 11.000 personen in het land te ondervragende, start in 2018 en zal over het hele jaar lopen. Om dit te bekomen zullen ongeveer 6.000 huishoudens toevallig geselecteerd worden uit het Rijksregister in 158 Belgische gemeenten, dewelke zelf op toevallige wijze werden geselecteerd in de drie gewesten van het land. Uw huishouden zou dus deel kunnen uitmaken van deze willekeurige steekproef!
Deze grootschalige enquête richt zich tot alle inwoners, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. leder huishouden ingeschreven in het Nationaal Register kan dus in de loop van 2018 uitgenodigd worden om aan deze enquête deel te nemen.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd?,
De Gezondheidsenquête werd zorgvuldig onderzocht en wettelijk goedgekeurd door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, een onafhankelijk controleorgaan belast met het waken over de bescherming van het privéleven van de burger en de beveiliging van informatie tijdens de verwerking van de persoonlijke gegevens en de uitvoering van de enquête. heeft ook een gunstig advies gekregen van het Ethisch Comité van de Universiteit Gent.
De enquêteurs moeten zich houden aan het beroepsgeheim en hebben formeel absolute vertrouwelijkheid beloofd. De identiteit van de deelnemers is niet gekend bij de wetenschappers die de statistische analyses uitvoeren. De resultaten worden zo gerapporteerd dat het onmogelijk is de individuen, die hebben deelgenomen aan de studie, te identificeren.

Wie is verantwoordeliik voor de Gezondheidsenquête?
Deze enquête wordt gerealiseerd op initiatief en met ondersteuning van alle overheidsinstanties bevoegd voor volksgezondheid : de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten, en wordt opgevolgd door een Wetenschappelijke Raad. De enquête wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Dit Instituut heeft beroep gedaan op Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Meer informatie ... :
De eerste resultaten van de Gezondheidsenquête 2018 zouden vanaf eind 2019 beschikbaar moeten zijn. De analyses zullen ons toelaten een goed zicht te krijgen op de gezondheid van Belgische bevolking, de evolutie van de gezondheidssituatie van het land op te volgen en vergelijkingen op internationaal niveau staven.
Bijkomende informatie en de resultaten van voorgaande enquêtes kunnen worden geraadpleegd op de volgende website van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid: www.gezondheidsenquete.be