Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Overlast

Dierenverwaarlozing


Binnen de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo hebben we oog voor iedereen, … ook voor de kwetsbare groep van dieren. We stellen vast dat dierenverwaarlozing en -mishandeling meer en meer voor komt. We zien dat deze feiten van dierenverwaarlozing vaak verweven zijn met andere strafrechtelijke feiten zoals geweldsdelicten, drugsproblematiek, intrafamiliaal geweld,… én andere vormen van overlast, waaronder verwaarlozing, onhygiënische woningen, geurhinder, lawaaioverlast, … . De ‘baasjes’ kunnen of willen hen niet de nodige zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Men laat de dieren ergens achter en/of laat hen aan hun lot over. Om dergelijke problematiek aan te pakken, werken we binnen onze zone met een referentieambtenaar dierenwelzijn.

Een dier in huis is leuk, maar …

Dieren hebben een positief effect op mensen. Ze spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn meestal aangenaam gezelschap. Maar een dier in huis halen, brengt ook heel wat verplichtingen met zich mee.

Dierenwelzijnswet

De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dateert van 14/08/1986 en werd daarna meerdere keren gewijzigd en/of aangevuld. Deze wet wordt afgekort ‘de dierenwelzijnswet’ genoemd en dient als basis voor de meerderheid van alle tussenkomsten. De voornaamste artikels van deze dierenwelzijnswet zijn de volgende:

 • Artikel 1 - dierenmishandeling: "Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak verminking, een letsel of pijn ondergaat.”
 • Artikel 4§1 - dierenverwaarlozing: "Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen".

Toezicht naleving dierenwelzijnswet

De personeelsleden van de politie zijn belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswet. Het is de rol van de politie om klachten en meldingen ernstig te nemen en gepast tussen te komen, om kwaliteitsvolle vaststellingen te doen en kwaliteitsvolle processen-verbaal op te stellen en om tijdens andere interventies en de reguliere opdrachten ook aandacht te hebben voor feiten van dierenwelzijn.

Hoe dierenverwaarlozing melden?

Je kan dierenverwaarlozing melden door je wijkagent aan te spreken of door rechtstreeks contact op te nemen met het FOD Dierenwelzijn.
Verkeert een dier in dringende nood, dan bel je hiervoor best onmiddellijk het algemeen noodnummer 112.

Hoe gaat de politiezone hiermee aan de slag?

 • Je melding wordt verder onderzocht.
 • We werken nauw samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
 • In eerste instantie proberen we de eigenaars van de dieren op hun verplichtingen te wijzen en maken we afspraken om op korte termijn het welzijn van de dieren te verbeteren.
 • Indien deze afspraken niet worden nageleefd en de toestand van de dieren verbetert niet, stellen we een proces-verbaal op. We trachten de eigenaar te overhalen afstand te doen van het dier en het toe te vertrouwen aan een asiel of opvangcentrum van waaruit een nieuwe thuis wordt gezocht. Weigert de eigenaar afstand te doen, dan nemen we (meestal) de dieren in beslag.
 • Bij extreme gevallen van verwaarlozing of mishandeling wordt het dier onmiddellijk in beslaggenomen. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beslist dan verder wat er met het dier moet gebeuren.

Chippen van honden en katten verplicht?

Regelmatig worden we geconfronteerd met loslopende honden – soms ook paarden, koeien of andere dieren – op de openbare weg. Dit kan uiteraard gevaarlijk zijn en verkeersongevallen veroorzaken. Wij doen dan al het mogelijke om het dier te (laten) vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen. Soms vangen inwoners zelf dieren tijdelijk op. Door je dier te identificeren met een chip, worden jullie sneller herenigd als het verloren zou lopen.

In België moeten volgende honden geïdentificeerd zijn met een chip en geregistreerd worden in de centrale databank DogID:

 • alle honden vóór ze acht weken oud zijn;
 • alle honden vóór ze verkocht of weggegeven worden;
 • alle honden die uit het buitenland komen en minstens zes maanden in België gaan verblijven;
 • alle honden als je met hen naar het buitenland wil reizen. Binnen de landen van de EU is daarvoor de chip verplicht.

De identificatie en registratie gebeurt door een dierenarts. Wijzigingen (overlijden, verhuis, nieuwe eigenaar) moet je doorgeven aan DogID via het kaartje dat je samen met het registratiebewijs hebt ontvangen.

In België moeten volgende katten geïdentificeerd zijn met een chip en geregistreerd worden in de centrale databank CatID:

 • alle katten jonger dan twaalf weken;
 • alle katten voor ze weggegeven of verkocht worden;
 • alle katten uit het buitenland, als ze langer dan zes maanden in België gaan verblijven;
 • alle katten als je met hen naar het buitenland wil reizen. Binnen de landen van de EU is daarvoor de chip verplicht.

Let wel: als het dier op 1 november 2017 ouder was dan 12 weken moet het wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor je kat en voor jezelf is het natuurlijk beter als ze dat wel is: zou ze verloren lopen, dan kan ze sneller herenigd worden met haar baasje.

Als je kat al geregistreerd is in een andere databank, moet je ze niet opnieuw in CatID registreren. De identificatie en registratie gebeurt door een dierenarts. Bij katten worden wijzigingen in de gegevens door de dierenarts doorgegeven.

Wat als een chip niet leesbaar is of de eigenaar reageert niet?

Dieren waarvan we de eigenaar niet kunnen terugvinden, worden overgbebracht naar een opvangcentrum. Het wordt daar 15 dagen opgevangen en verzorgd. Duikt de eigenaar toch nog op in deze periode, dan kan hij het dier daar ophalen. Na deze periode wordt de houder, het opvangcentrum dus, van rechtswege eigenaar van het dier en wordt het ter adoptie aangeboden.

Gevolgen?

 • Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd wordt aangetroffen, kan de eigenaar van het dier een proces-verbaal in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) krijgen. De GAS-ambtenaar kan hiervoor een boete tot 350 euro opleggen. Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het veilig bijhouden van zijn of haar dieren. Ook wanneer je de afsluitingen niet voldoende onderhoudt, zodat de dieren kunnen gaan lopen, riskeer je een GAS-boete.
 • De gemaakte kosten voor het vangen of het verzorgen van de dieren worden teruggevorderd van de eigenaar.

Bronnen:

https://www.vlaanderen.be/hondenpaspoort-en-registratiebewijs-voor-een-hond
https://www.vlaanderen.be/castratie-identificatie-en-registratie-van-katten
http://www.limburg.be/dierenwelzijn

 Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen